Algemene voorwaarden  StudioWonderkamer


Artikel 1    Definities
Verstaan wordt onder:

1.      Opdrachtnemer: StudioWonderkamer.
2.      Opdrachtgever: één ieder (natuurlijke- of rechtspersoon) die een opdracht plaatst of wenst te plaatsen bij StudioWonderkamer.
3.      Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en StudioWonderkamer tot stand is gekomen.
4.      Levertijd: de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de prestatie moet zijn verricht of een product geleverd moet zijn.
5.      Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever beoogt.
6.      Advies: het resultaat van de werkzaamheden van StudioWonderkamer.
7.      Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever, StudioWonderkamer of een derde betrokken partij.
8.      Product: een in het kader van een opdracht uit te voeren object van stoffelijke aard.
9.      Werk: ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, plastische werken en dergelijke in de zin van de Auteurswet.

Artikel 2    Algemeen
1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
2.      Deze voorwaarden gaan voor eventuele voorwaarden van opdrachtgever tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.      Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing. In dat geval treden de opdrachtgever en de StudioWonderkamer in overleg om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen. Deze nieuwe bepalingen zullen zo veel mogelijk overeenkomen met het nietige of vernietigde gedeelte van de algemene voorwaarden.
4.      Als onduidelijkheid bestaat over een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden dan moet uitleg plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
5.      Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
6.      Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als dat schriftelijk tussen opdrachtgever en interieurontwerper is overeengekomen.
7.      Ook al verlangt de StudioWonderkamer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden, dan behoudt zij het recht om, in andere gevallen, stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3    Aanbiedingen en prijsopgaven
1.      Alle in een aanbieding of offerte vermelde prijzen en doorlooptijden zijn gebaseerd op uitvoering binnen de normale werktijden en zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.
2.      Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij een termijn is opgenomen voor aanvaarding. In dat geval vervalt de aanbieding na deze termijn.
3.      StudioWonderkamer kan niet aan haar aanbieding worden gehouden, als die aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.      Als aanvaarding van de aanbieding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, dan is StudioWonderkamer daaraan niet gebonden. De opdracht komt alleen volgens een afwijkende aanvaarding tot stand als StudioWonderkamer dat aangeeft.
5.      Een samengestelde prijsopgaaf verplicht StudioWonderkamer niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6.      StudioWonderkamer is gerechtigd tussentijdse verhogingen in materiaal-, loon- en vervoerskosten alsmede in overheidsheffingen en verzekeringspremies aan opdrachtgever door te berekenen voor zover deze ingaan voor beëindiging van het overeengekomen
        werk maar niet binnen 3 maanden na het ingaan van de overeenkomst.

7.      StudioWonderkamer is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van maximaal 50% van de koopsom (in geval van een product) of maximaal 20% van het honorarium (in geval van een advies of ontwerp) te vragen.

 Artikel 4    De opdracht
1.      De opdracht omvat datgene wat opdrachtgever en StudioWonderkamer zijn overeengekomen.
2.      Voordat de opdracht tot stand komt, overleggen opdrachtgever en StudioWonderkamer voor zover mogelijk en relevant over:
         a. de inhoud en omvang van de te verrichten werkzaamheden;
         b. het programma van wensen en eisen;
         c. randvoorwaarden en technische gegevens;
         d. het beoogde uitvoeringsbudget
         e. de wijze van en aantal communicatiemomenten tussen opdrachtgever en StudioWonderkamer zullen plaatsvinden;

         f. de gewenste planning en oplevering
3.      In de opdrachtverlening wordt vastgelegd:
         a. inhoud en omvang van de te verrichten werkzaamheden;
         b. planning van de werkzaamheden en het aanleveren van documenten;
         c. het betalingsschema;
         d. de raming van het honorarium en eventuele bijkomende kosten, de btw niet inbegrepen;

         e. hoe omgegaan wordt met onderwerpen die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog niet zijn vast te stellen (hieronder wordt onder andere verstaan meer-/of minderwerk).
4.      De opdracht komt tot stand door een schriftelijke bevestiging per brief of e-mail door de opdrachtgever.
5.      StudioWonderkamer bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd. Het bepaalde in artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
6.      Opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het project, worden door of namens de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever kan StudioWonderkamer aanwijzen als gemachtigde van de opdrachtgever op te optreden. Het inschakelen
         van deze derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever.

7.      Blijkt het aanstellen van een of meer andere (derden-)adviseurs noodzakelijk voor een goede realisatie van het project, dan gaat de opdrachtgever daartoe pas over na overleg met StudioWonderkamer.
8.      Verricht StudioWonderkamer of door StudioWonderkamer ingeschakelde derden werkzaamheden op de locatie van de opdrachtgever, dan draagt de opdrachtgever zorg voor de door deze persoon of personen in redelijkheid gewenste faciliteiten. De kosten
         hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt eveneens als de werkzaamheden worden verricht op een door de opdrachtgever aangewezen locatie.

9.      Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, modellen en stalen zijn zo nauwkeurig mogelijk. Kleine verschillen bij de uitvoering zijn toelaatbaar.
10.    Blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is de opdracht aan te passen, dan treden partijen hierover met elkaar in overleg. Partijen nemen elkaars gerechtvaardigde belangen bij dit overleg in acht.
11.    Er is in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen als:
         a. er relevante wijzigingen optreden in (overheids)voorschriften of beschikkingen;
         b. er relevante wijzigingen optreden in de oorspronkelijke opdracht, de randvoorwaarden of het programma van eisen;
         c. de opdrachtgever wijzigingen of varianten verlangt van werkzaamheden die al zijn goedgekeurd;
         d. extra werkzaamheden tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken.

12.    Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan StudioWonderkamer onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt StudioWonderkamer hierdoor schade,
         dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. StudioWonderkamer is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.

 Artikel 5    Verplichtingen van StudioWonderkamer
1.      StudioWonderkamer neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. StudioWonderkamer zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, de opdrachtgever onafhankelijk ter zijde staan en zijn/haar diensten naar beste kunnen en
         wetenschap uitvoeren.

2.      StudioWonderkamer is verplicht om alle gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen, voor zover StudioWonderkamer weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
3.      StudioWonderkamer houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden, voor zover noodzakelijk.
4.      De opdracht wordt uitgevoerd volgens het overeengekomen tijdschema. Deze termijn of termijnen zijn echter geen fatale termijnen, tenzij anders is overeengekomen.
5.      StudioWonderkamer deelt aan de opdrachtgever mee welke persoon of personen bevoegd zijn StudioWonderkamer te vertegenwoordigen of werkzaamheden uit te voeren omdat dit wenselijk is voor een optimale uitvoering van de opdracht.

 Artikel 6    Verplichtingen van de opdrachtgever
1.      De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van StudioWonderkamer vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
2.      De opdrachtgever is verplicht alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en informatie tijdig aan StudioWonderkamer ter beschikking te stellen. Hij draagt zorg voor de juistheid van de verstrekte informatie. Wordt hieraan niet of niet tijdig voldaan,
         dan is StudioWonderkamer gerechtigd de opdracht op te schorten en/of alle uit de vertraging voortvloeiende kosten in rekening te brengen.

3.      De opdrachtgever zal alle documenten die StudioWonderkamer produceert tijdig beoordelen en controleren op juistheid.
4.      De opdrachtgever is verplicht StudioWonderkamer te waarschuwen als hij in de adviezen een tekortkoming heeft geconstateerd of zich daarvan bewust moet zijn geweest. De opdrachtgever stelt StudioWonderkamer zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tien werkdagen
         na ontvangst van de adviezen in kennis van een tekortkoming.

5.      De opdrachtgever verricht de aan StudioWonderkamer verschuldigde betalingen uiterlijk op de overeengekomen dan wel aangegeven tijdstippen.
6.      De opdrachtgever vrijwaart StudioWonderkamer of door StudioWonderkamer ingeschakelde personen voor aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Mocht StudioWonderkamer toch door derden
         worden aangesproken, dan staat de opdrachtgever StudioWonderkamer zowel in als buiten rechte bij en doet alles wat in dit geval van hem verwacht mag worden. Laat de opdrachtgever dit na, dan is StudioWonderkamer gerechtigd zelf daartoe over te gaan.
         Alle kosten die StudioWonderkamer hierdoor maakt zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7.      De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes voor en toepassingen van het door StudioWonderkamer gegeven advies.

 Artikel 7    Aansprakelijkheid
1.      StudioWonderkamer kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. StudioWonderkamer is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid,
         onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door StudioWonderkamer geleverde dienst(en).

2.      StudioWonderkamer is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. StudioWonderkamer biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.
3.      Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan StudioWonderkamer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan StudioWonderkamer worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet of niet tijdig
         verstrekt, dan is StudioWonderkamer niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan StudioWonderkamer zijn verstrekt, heeft StudioWonderkamer het recht de uitvoering
         van de opdracht op te schorten.

4.      StudioWonderkamer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat StudioWonderkamer is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5.      StudioWonderkamer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, schade van derden, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.      Indien StudioWonderkamer desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
7.      Alle aanspraken jegens StudioWonderkamer die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij StudioWonderkamer zijn ingediend, vervallen door verjaring.

 Artikel 8    Opzegging van de opdracht
1.      Opdrachtgever en StudioWonderkamer hebben te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen zonder grond of op grond van:
         a. vertraging of onderbreking van de opdracht;
         b. toerekenbare tekortkomingen van opdrachtgever of StudioWonderkamer;
         c. overmacht;
         d. financieel onvermogen;
         e. wijziging van de rechts- of samenwerkingsvorm;
         f. overlijden;
         g. arbeidsongeschikt raken van een bepaald persoon.

2.      Als de vertraging of onderbreking van de opdracht zolang duurt of zodanig van aard is dat het onredelijk is nakoming van de opdracht te vragen, dan hebben opdrachtgever en StudioWonderkamer het recht de opdracht op deze grond op te zeggen.
3.      Van een toerekenbare tekortkoming is sprake als de opdrachtgever of StudioWonderkamer die tekortkoming had kunnen en behoren te vermijden volgens de normale regels van oplettendheid.
4.      Van overmacht is sprake als door feiten of omstandigheden, die niet aan een partij zijn te wijten, nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet gevraagd kan worden. Tevens is sprake van overmacht als zich feiten of omstandigheden voordoen die volgens de
         wet, rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting niet voor zijn rekening komen. Hieronder wordt in elk geval verstaan: ziekte(s), werkstakingen, verkeersstoornissen, brand, noodweer, terreur en oorlog. De partij aan wiens kant de overmacht zich voordoet,
         is bevoegd de opdracht op te zeggen.

5.      Van financieel onvermogen is sprake als de opdrachtgever of StudioWonderkamer surseance van betaling of schuldsanering heeft aangevraagd of in staat van faillissement is gesteld. Is er sprake van financieel onvermogen of zijn er redenen om aan te nemen dat de
         wederpartij zijn/haar verplichtingen niet (volledig) zal nakomen, dan kan de andere partij een schriftelijke verklaring eisen, waarin staat dat de wederpartij bereid en in staat is de opdracht voort te zetten. Als de opdracht wordt voortgezet, heeft de andere partij het
         recht genoegzame zekerheid te verlangen. Wordt de gevraagde verklaring of de verlangde zekerheid binnen een bepaalde termijn niet afgegeven, dan heeft de andere partij het recht de opdracht op deze grond op te zeggen.

6.      Van wijziging van een rechts- of samenwerkingsvorm is sprake als een partij haar rechtspersoonlijkheid verliest (zoals in geval van fusie) of besloten wordt tot ontbinding van de rechtspersoon. Doet zich zo’n situatie voor en ontleent de wederpartij aan die
         omstandigheid een redelijk belang, dan is de wederpartij bevoegd de opdracht op die grond op te zeggen.

7.      Door het overlijden van een van de partijen eindigt de opdracht niet. Wel geeft het de wederpartij en de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overledene het recht de opdracht op te zeggen.
8.      Is de opdracht toevertrouwd aan een bepaald persoon en raakt deze persoon arbeidsongeschikt of komt te overlijden, dan geeft dit de opdrachtgever de bevoegdheid de opdracht op te zeggen.
9.      De opdracht wordt schriftelijk opgezegd, onder vermelding van de grond(en) van opzegging en de datum waarop de opzegging ingaat. De opzegging treedt niet eerder in werking dan nadat StudioWonderkamer het bericht daarover heeft ontvangen. Na de
         opzegging zijn beide partijen verplicht alles te doen, na te laten en te gedogen dat met het oog op de redelijke belangen van de wederpartij van haar gevraagd mag worden.

10.    Wordt de opdracht opgezegd, dan dient de opdrachtgever StudioWonderkamer te betalen:
         a. het honorarium en de bijkomende kosten naar de stand van de werkzaamheden op het moment van opzegging en;
         b. alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die StudioWonderkamer ten tijde van de opzegging al is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht.

11.    Wordt de opdracht opgezegd door de opdrachtgever op een grond die bij de opdrachtgever ligt of zonder grond, dan is de opdrachtgever verplicht een vergoeding te betalen van 50% van het (resterende) deel van de kosten die de opdrachtgever verschuldigd
         zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht. Deze vergoeding is niet verschuldigd als wordt opgezegd op grond van overlijden of overmacht.

12.    Is de opdracht zonder grond opgezegd door de opdrachtgever, of op een grond die bij de opdrachtgever ligt, dan mag de opdrachtgever het advies van StudioWonderkamer slechts (laten) gebruiken na voorafgaande, schriftelijke toestemming van      
         StudioWonderkamer.

13.    StudioWonderkamer kan voorwaarden verbinden aan haartoestemming, waaronder de betaling van een vergoeding en het recht om erop toe te zien dat het advies volgens zijn bedoelingen wordt gebruikt.
14.    Als er al een aanvang is gemaakt met de uitvoering van het object, dan mag de opdrachtgever het advies ook zonder toestemming van StudioWonderkamer gebruiken. Het bepaalde in 8.13 blijft van toepassing.
15.    Het gestelde bij de artikelen 8.11, 8.12, 8.13 en 8.14 geldt ook als StudioWonderkamer heeft opgezegd op een grond gelegen bij de opdrachtgever.
16.    Wordt de opdracht opgezegd door StudioWonderkamer op een grond die bij StudioWonderkamer ligt of zonder grond, dan strekt de betalingsverplichting van de opdrachtgever op grond van artikel 8.10 niet verder dan voor zover de werkzaamheden en de kosten
         voor de opdrachtgever van nut kunnen zijn. Bovendien mag de opdrachtgever 50% in mindering brengen op het bedrag dat hij verplicht is aan StudioWonderkamer te betalen. Het bovenstaande geldt niet in geval van opzegging op grond van overmacht of
         overlijden.

17.    Als StudioWonderkamer de opdracht zonder grond of op een grond die bij StudioWonderkamer ligt heeft opgezegd, dan kan de opdrachtgever het advies zonder toestemming van StudioWonderkamer (laten) gebruiken, tenzij redelijke belangen van
         StudioWonderkamer zich daartegen verzetten. Een vergoeding voor het auteursrecht is in dat geval niet verschuldigd.

18.    Ontbinding van een opdracht op andere gronden dan in artikel 8 van deze algemene voorwaarden genoemd is niet mogelijk, tenzij de opdrachtgever een consument is. De bepalingen in artikel 8 over de gevolgen van opzegging zijn in dat geval ook van toepassing
         op de wettelijke ontbinding.

 Artikel 9    Financiële bepalingen en betalingsvoorwaarden
1.      Het honorarium is de vergoeding die StudioWonderkamer toekomt voor de geleverde werkzaamheden, exclusief de omzetbelasting.
2.      De koopsom is de vergoeding die StudioWonderkamer toekomt voor een geleverd product, exclusief de omzetbelasting.
3.      Onder bijkomende kosten vallen onder andere gemaakte reis- en verblijfkosten, transportkosten, administratiekosten, kosten van inschakeling van derden en onvoorziene kosten.
4.      Partijen leggen in de overeenkomst vast op welke wijze het honorarium van StudioWonderkamer, dan wel de koopsom van een te vervaardigen product, en de eventuele bijkomende kosten zijn geregeld. Dit kan zijn op basis van de door StudioWonderkamer bestede
         tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief, een vast bedrag of een andere tussen partijen overeengekomen maatstaf.

5.      Naast het honorarium is de opdrachtgever de bijkomende kosten van StudioWonderkamer verschuldigd die gemaakt worden bij vervulling van de opdracht. De opdrachtgever dient deze kosten afzonderlijk te vergoeden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
6.      Als StudioWonderkamer met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is StudioWonderkamer te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, als die verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als
        gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

7.      Voor wijzigingen die StudioWonderkamer moet uitvoeren die niet te wijten zijn aan een toerekenbare tekortkoming is de opdrachtgever afzonderlijke kosten verschuldigd. Ook wijzigingen zoals genoemd in bepaling 4.10 of 4.12 die leiden tot wijziging van de
         werkzaamheden van StudioWonderkamer leiden in overleg tot herziening van de kosten.

8.      Wordt de opdracht vertraagd of onderbroken en is dit niet te wijten aan StudioWonderkamer, dan is de opdrachtgever verplicht StudioWonderkamer het honorarium en de bijkomende kosten te vergoeden berekend naar de stand van het werk.
9.      StudioWonderkamer factureert het honorarium en de eventuele bijkomende kosten volgens een overeengekomen betalingsschema, of bij het ontbreken daarvan in maandelijkse termijnen naar rato van de voortgang van de werkzaamheden.
10.    StudioWonderkamer heeft het recht een eindfactuur in te dienen zodra de werkzaamheden zijn voltooid of de overeenkomst is opgezegd.
11.    De factuur van StudioWonderkamer is gespecificeerd. Op verzoek van de opdrachtgever wordt de factuur voorzien van de nodige bewijsstukken.
12.    De opdrachtgever betaalt de factuur binnen 15 dagen na verzending van die factuur, tenzij anders overeengekomen. Alle betalingen moeten zonder enige aftrek of schuldvergelijking op een door StudioWonderkamer aan te wijzen bankrekening geschieden.
13.    Betaalt de opdrachtgever niet tijdig, en is dit niet toe te rekenen aan StudioWonderkamer, dan is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag dat betaling moet zijn geschied, is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd
         van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of elk gedeelte van een maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden. De opdrachtgever is door het enkele sluiten van de overeenkomst verplicht tot vergoeding van eventuele buitengerechtelijke incassokosten

14.    Indien de opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt, is StudioWonderkamer gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten mits de opdrachtgever schriftelijk is gemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.
15.    Voor de bepaling van hetgeen de opdrachtgever aan StudioWonderkamer verschuldigd is uit hoofde van de aan StudioWonderkamer verstrekte opdrachten en/of de algemene voorwaarden is de boekhouding/administratie van StudioWonderkamer bepalend. Dit
         behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever.

16.    Alle door StudioWonderkamer gemaakt kosten om de factuur vergoed te krijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever, ongeacht de in artikel 9.12 bedoelde rentevergoeding.
17.    Alle goederen blijven het eigendom van StudioWonderkamer tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarenboven worden alle goederen afgeleverd onder voorbehoud van stil pandrecht totdat opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen, ongeacht voor welke
         levering, dienst of andere rechtsbetrekking, aan StudioWonderkamer is nagekomen.

Artikel 10    Eigendoms- en auteursrecht van StudioWonderkamer
1.      Alle door StudioWonderkamer vervaardigde schetsen, ontwerpen en beeldmateriaal, inclusief ontwerptekeningen en schaalmodellen, zijn en blijven intellectueel eigendom van StudioWonderkamer.
2.      Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, komen toe aan StudioWonderkamer. Kan een dergelijk recht slechts verkregen worden door een depot of registratie, dan is alleen
        StudioWonderkamer hiertoe bevoegd.

3.      StudioWonderkamer heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van haar ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, maquettes en modellen en alle andere voorwerpen of
         informatiedragers, die van haar ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen of die zijn bedoeld in de Auteurswet, in de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen of in andere intellectuele wet- en regelgeving.

4.      In het kader van de opdracht door StudioWonderkamer tot stand gebrachte documenten worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover StudioWonderkamer heeft voldaan. De documenten mogen
         worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.

5.      Ook nadat StudioWonderkamer toestemming heeft gegeven tot verwezenlijking, openbaarmaking of verveelvoudiging van zijn werk, behoudt hij de volgende rechten:
         a.      zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van haar naam;
         b.      zich te verzetten tegen een wijziging in het werk;
         c.      zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, dat nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of goede naam van de maker of haar waarde in deze hoedanigheid.
6.      StudioWonderkamer heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt object foto’s te maken en te vermenigvuldigen. Wel heeft StudioWonderkamer toestemming nodig van de opdrachtgever voor het openbaar maken van de
         afbeeldingen die het inwendige van het object tonen, nadat het in gebruik is genomen.

7.      De opdrachtgever is verplicht het object in overeenstemming met het advies en de bedoelingen van StudioWonderkamer uit te voeren. Pas na overleg met StudioWonderkamer kan hij hiervan afwijken. StudioWonderkamer wordt door de opdrachtgever in de
         gelegenheid gesteld zich ervan te overtuigen dat het object wordt uitgevoerd in overeenstemming met zijn advies en bedoelingen.

8.      StudioWonderkamer mag haar advies herhalen na overleg met de eerdere opdrachtgever en zolang de belangen van een eerdere opdrachtgever zich hier niet tegen verzetten.
9.      De opdrachtgever mag het advies alleen met schriftelijke toestemming van StudioWonderkamer opnieuw gebruiken. In dat geval worden in overleg advieskosten vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de vergoeding voor het auteursrecht.

 Artikel 11    Levertijd producten
1.      De levertijd gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en voor aanvang van de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van StudioWonderkamer. De opdrachtgever is verplicht alle gegevens, welke nodig zijn voor het werk,
         correct en tijdig ter kennis te brengen van StudioWonderkamer. De levertijd is altijd een vermoedelijke levertijd.

2.      De opgegeven leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Door de enkele overschrijding van deze termijn is StudioWonderkamer derhalve niet van rechtswege in verzuim en kan de opdrachtgever niet tot ontbinding van de desbetreffende
         overeenkomst overgaan. StudioWonderkamer moet derhalve eerst ter zake in gebreke worden gesteld.

3.      Indien de uitvoering of aflevering van het werk is belemmerd door een niet-toerekenbare tekortkoming, is StudioWonderkamer gerechtigd de overeengekomen levertijd te overschrijden met tenminste de duur van de periode van de niet-toerekenbare tekortkoming.
         Onder niet-toerekenbare tekortkoming worden onder meer verstaan: fouten in toegeleverde gegevens, werkstaking, bedrijfsstoring, bedrijfbezetting en overmacht door toeleveranciers. Onder niet-toerekenbare tekortkoming wordt tevens verstaan als er zich feiten of
         omstandigheden voordoen, waaronder van StudioWonderkamer niet gevergd kan worden dat hij het werk uitvoert.

4.      Indien de opdrachtgever achterstallig is met het betalen van enige termijn, is StudioWonderkamer gerechtigd de lopende werkzaamheden en daarmee ook de leveringsdatum uit te stellen totalle vervallen termijnen zijn betaald.

 Artikel 12    Transport en aflevering producten
1.      StudioWonderkamer draagt zorgt voor het transport en aflevering van een door StudioWonderkamer vervaardigd product, tenzij anders overeengekomen is.
2.      De opdrachtgever moet ervoor zorg dragen dat de plaats van aflevering voor het af te leveren product veilig en goed bereikbaar is, en dat al het mogelijke wordt gedaan dat een vlotte aflevering mogelijk is.
3.      De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer in kennis van bijzondere omstandigheden op de plaats van aflevering die het gebruik van hulpmiddelen noodzakelijk maken.
4.      StudioWonderkamer draagt het risico van beschadiging bij transport en aflevering. Wanneer een beroepsvervoerder is ingeschakeld, dan zorgt de opdrachtnemer voor een genoegzame verzekering.
5.      In geval het te leveren product bij aflevering niet wordt aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering maar omdat de opdrachtgever het product niet wil aanvaarden, zullen de transportkosten van een volgende levering voor rekening van de opdrachtgever zijn.
         In geval ook een volgende levering niet wordt aanvaard, zal de opdrachtnemer nakoming van de overeenkomst vorderen en eventuele opslagkosten en schade in rekening brengen. Indien het product na 60 dagen nog niet aanvaard is, is de opdrachtnemer
         gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen en is de opdrachtnemer gerechtigd vrijelijk over het product te beschikken. Opdrachtgever blijft ten alle tijden tot betaling verplicht.

 Artikel 13    Toepasselijk recht en geschillen
1.      Op de opdracht tussen opdrachtgever en StudioWonderkamer is Nederlands recht van toepassing.
2.      Verschil van mening tussen opdrachtgever en StudioWonderkamer wordt zoveel mogelijk in onderling overleg of via mediation opgelost. Leidt dit niet tot een oplossing, dan worden geschillen beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.

 Artikel 14    Productgarantie
1.      Het afgeleverde product moet die eigenschappen bezitten die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de opdrachtgever recht op reparatie respectievelijk
         aanpassing van het geleverde product.

2.      Bij aflevering dient het geleverde product door opdrachtgever gecontroleerd te worden; eventuele dan geconstateerde gebreken worden hersteld. Na goedgekeurde aflevering kan opdrachtgever geen gebreken op de opdrachtnemer verhalen.

 Artikel 15    Klachtenregeling
1.      Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan StudioWonderkamer kenbaar te worden gemaakt, na deze termijn van 30 dagen komt de mogelijkheid tot het indienen van een klacht te vervallen.
2.      Indien een klacht gegrond is, zal StudioWonderkamer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk per brief of per
         email kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door StudioWonderkamer worden aangepast tot een lager bedrag danwel tot nihil. StudioWonderkamer zal
         ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

 

algemene voorwaarden StudioWonderkamer  |  1 augustus 2016|  KvK 09105872